Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I.       Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka PSPG Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach: ul. Warszawska 227e, 02-305 Łomianki-Kiełpin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000260953, NIP: 1181859062, adres e-mail: biuro@pspg.pl, zwana dalej „Administratorem”.

II.       Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

UŻYTKOWNICY SERWISU

Te cele dotyczą osób, które korzystają z Serwisu i przekazują nam dane osobowe za jego pośrednictwem.

Cel przetwarzania Zakres danych Podstawa prawna
Kontakt z Tobą  

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • firma;
 • dane o sprawie, w której się kontaktujesz.

 

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi zapewnienie sprawnej i efektywnej komunikacji między Administratorem Danych Osobowych a Użytkownikami.

 

 

 

Składanie zapytań o towary i usługi

 

 

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • firma

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala nam na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia lub wykonania umowy z Tobą.
Cel analityczny  

 • data i godzina odwiedzin strony,
 • rodzaj systemu operacyjnego,
 • adres IP,
 • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,
 • czas spędzony na stronie,
 • odwiedzone podstrony, ścieżki nawigacji w witrynie i źródła odesłań.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest poznanie aktywności użytkowników w Serwisie).
Wykorzystanie cookies
 • informacje gromadzone za pomocą plików cookies.
 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).

 

Reklama, badanie rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług 
 • informacje gromadzone za pomocą plików cookies.
 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).

 

Wypełnienie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych  

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • firma;
 • adres IP;
 • historia korzystania z Serwisu.

 

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzaćdane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes(w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO).

 

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami 
 • imię i nazwisko;
 • wszelkie dane przekazane w danym celu za pośrednictwem Serwisu.
 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami Użytkowników i osób trzecich).

 

Cel archiwalny i dowodowy
 • imię i nazwisko;
 • wszelkie dane przekazane w danym celu za pośrednictwem Serwisu;
 • historia korzystania z Serwisu.
 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść faktów związanych z korzystaniem z Serwisu).

 

 

 

OSOBY KONTAKTUJĄCE SIĘ E-MAILOWO

Te cele dotyczą osób, które kontaktują się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomości e-mail), niezależnie od rodzaju sprawy, której kontakt dotyczy.

Cel przetwarzania Zakres danych Podstawa prawna
Kontakt z Tobą  

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • firma;
 • stanowisko;
 • dane o sprawie, w której się kontaktujesz.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi zapewnienie sprawnej i efektywnej komunikacji między Administratorem Danych Osobowych, a osobami zainteresowanymi kontaktem.
 

Załatwienie sprawy będącej przedmiotem kontaktu

 

 

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • firma;
 • stanowisko;
 • dane o sprawie, w której się kontaktujesz.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest między innymi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala nam na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia lub wykonania umowy z Tobą lub osobą, w imieniu której się kontaktujesz (jeżeli sprawa dotyczy naszych towarów lub usług), a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi załatwienie sprawy będącej przedmiotem kontaktu.
Wypełnienie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych  

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • firma;
 • stanowisko;
 • dane o sprawie, w której się kontaktujesz.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO).
Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami   

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • firma;
 • stanowisko;
 • wszelkie dane przekazane w danym celu za pośrednictwem komunikacji e-mailowej

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami osób kontaktujących się i osób trzecich).
Cel archiwalny i dowodowy  

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • firma;
 • stanowisko;
 • wszelkie dane przekazane w danym celu za pośrednictwem komunikacji e-mailowej

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść faktów związanych z korzystaniem z Serwisu).

 

 

OSOBY DO KONTAKTU W RAMACH UMOWY Z KONTRAHENTEM, KLIENTEM ITP.

Te cele dotyczą osób, których dane są przetwarzane jako dane osób kontaktowych w związku z realizacją określonej umowy. Administrator pozyskuje takie dane albo bezpośrednio od osoby wskazanej do kontaktu, albo pośrednio od podmiotu, z którym została zawarta umowa.

Cel przetwarzania Zakres danych Podstawa prawna
Zawarcie i wykonanie umowy pomiędzy podmiotem zatrudniającym Cię a Administratorem  

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • firma;
 • stanowisko;
 • pozostałe dane związane z wykonywaniem umowy

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest zapewnienie sprawnej realizacji zawartej umowy).
Komunikacja pomiędzy podmiotem zatrudniającym Cię a Administratorem  

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • firma;
 • stanowisko;
 • pozostałe dane związane z wykonywaniem umowy

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest zapewnienie sprawnej komunikacji na potrzeby zawartej umowy).
Wystawienie faktury i spełnienie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego  

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • firma;
 • stanowisko

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.
Wypełnienie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych  

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • firma;
 • stanowisko;
 • wszelkie dane przekazane w danym celu w ramach komunikacji przy realizacji umowy

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO).

 

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami   

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • firma;
 • stanowisko;
 • wszelkie dane przekazane w danym celu w ramach komunikacji przy realizacji umowy

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami kontrahentów, osób kontaktowych i osób trzecich).
Cel archiwalny i dowodowy  

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • firma;
 • stanowisko;
 • wszelkie dane przekazane w danym celu w ramach komunikacji przy realizacji umowy

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść faktów związanych z realizacją umowy).

 

OSOBY KONTAKTOWE — WIZYTÓWKI, ŹRÓDŁA POWSZECHNIE DOSTĘPNE

Te cele dotyczą osób, których dane zostało pozyskane w ramach działalności prowadzonej przez Administratora, niekoniecznie w związku z realizacją określonej umowy. Administrator pozyskuje takie dane albo bezpośrednio od osoby zainteresowanej kontaktem z Administratorem (np. na skutek przekazania wizytówki), albo pośrednio z innych źródeł, takich jak np. strony internetowe, media społecznościowe itp.

Cel przetwarzania Zakres danych Podstawa prawna
Kontakt z Tobą  

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • firma;
 • stanowisko;
 • inne dane publicznie dostępne

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi zapewnienie sprawnej i efektywnej komunikacji między Administratorem Danych Osobowych a innymi osobami.
Wypełnienie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych  

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • firma;
 • stanowisko;
 • inne dane publicznie dostępne

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO).

 

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami   

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • firma;
 • stanowisko;
 • inne dane publicznie dostępne

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami osób zainteresowanych kontaktem i osób trzecich).
Cel archiwalny i dowodowy  

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • firma;
 • stanowisko;
 • inne dane publicznie dostępne

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść faktów związanych z historią kontaktów).

 

III.       Cookies

 1. Administrator na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np.  Google’a,).
 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
 • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies służą do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
 • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci.
 1. Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim  urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 2. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności.

IV.       Badanie aktywności użytkowników strony internetowej

 1. Administrator, w celach związanych z reklamą i promocją, a także polepszania jakości świadczonych usług, używa narzędzi informatycznych, które są dostarczane przez zewnętrznych dostawców.
 2. Na chwilę obecną Administrator korzysta z następujących narzędzi:

 

Google Analytics — w celu zbierania danych o użytkownikach odwiedzających stronę internetową Administratora

 

 1. Korzystanie z powyższych narzędzi odbywa się za Twoją zgodą, wyrażaną przy pierwszym wejściu na stronę internetową Administratora.
 2. Jeżeli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych osobowych za pomocą wymienionych narzędzi, w każdej chwili możesz cofnąć wyrażoną zgodę oraz zablokować gromadzenie danych na ich potrzeby.  Aby zablokować działanie Google Analytics, należy pobrać i zainstalować odpowiedni dodatek do przeglądarki, który jest dostępny pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl&fbclid=IwAR3H667DTSlA7u-3Q7M4oVGr2aXiecyE6lE9bCdTJEKJv1-sByqjuU5c6aU.   Oczywiście, w każdej chwili możesz ponownie wyrazić zgodę i przywrócić działanie wskazanych narzędzi.

 

V.       Prawo wycofania zgody

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 2. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio Administratorowi na adres biuro@pspg.pl.
 3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 

VI.       Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania z Serwisu lub zapewnić prawidłową realizację celów związanych z działalnością Administratora.
 2. Jeżeli kontaktujesz się z nami w jakiejkolwiek sprawie związanej z Serwisem lub usługami, które świadczymy, podanie Twoich danych kontaktowych może być konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie.
 3. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na potrzeby jakichkolwiek kontaktów biznesowych (np. w celu prawidłowej realizacji umowy), przetwarzanie danych jest konieczne, aby te cele osiągnąć — bez Twoich danych służbowych nie będziemy w stanie np. skontaktować się z Tobą w sprawach związanych z działalnością podmiotu, który Cię zatrudnia.
 4. Jeżeli wymóg podania Twoich danych wynika z przepisów prawa — podanie danych jest Twoim obowiązkiem.

 

VII.       Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać w stosunku do Ciebie inne podobnie doniosłe skutki.

 

VIII.       Odbiorcy danych osobowych

 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, możemy przekazać Twoje dane naszym podwykonawcom, firmie hostingowej, firmie zajmującej się mailingiem, ubezpieczycielom, prawnikom, właścicielom mediów społecznościowych, dostawcom usług IT oraz oprogramowania oraz innym podmiotom, których towary lub usługi są nam niezbędne do realizacji naszej działalności, w tym w ramach Serwisu.
 2. Oprócz tego może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

 

IX.       Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 1. Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Microsoft, Facebook czy Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.
 2. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro co do zasady nie stosuje się tam przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może okazać się niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.
 3. Ze swojej strony zapewniamy, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które spełniają wymogi RODO w zakresie przekazywania danych do państwa trzeciego. Przekazywanie danych osobowych może odbywać się przykładowo na podstawie standardowych klauzul umownych, które zostały przyjęte przez Komisję Europejską i są wykorzystywane w działalności wymienionych podmiotów.
 4. W każdej chwili udzielimy Ci dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Twój niepokój.

 

X.          Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Twoich danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
  1. korzystania z Serwisu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu skorzystania z funkcjonalności Serwisu;
  2. rozpatrywania zapytania o towary lub usługi oraz 12 miesięcy po jego otrzymaniu — w odniesieniu do danych osobowych, które wiążą się z przesyłaniem zapytań bez zawarcia umowy;
  3. załatwiania sprawy zgłoszonej nam przez Ciebie — w odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane w jakichkolwiek celach kontaktowych;
  4. przez okres realizacji umowy — w odniesieniu do danych osobowych, które są przetwarzane w celach związanych z wykonywaniem umów w ramach działalności Administratora;
  5. przedawnienia roszczeń — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  6. do czasu skutecznego cofnięcia zgody — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody;
  7. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych;
  8. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów administrowania stroną internetową.
 3. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej usługi wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem.
 4. Oczywiście, w przypadku np. skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia, wydania określonej decyzji administracyjnej czy wymogu wynikającego wprost z przepisu prawa usunięcie danych osobowych może nastąpić w szybszym terminie niż wynikając z ust. 2. Każda taka sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie przez Administratora Danych Osobowych.
 5. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie możesz zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub możesz błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

 

XI.       Uprawnienia podmiotów danych

 1. Uprzejmie informujemy, że przysługuje Ci prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.
 1. Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 2. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 3. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Zaprzestanie korzystania z Serwisu, cofnięcie zgody, zgłoszenie sprzeciwu czy żądania natychmiastowego usunięcia danych osobowych nie powoduje automatycznie, że od tej chwili przestaniemy przetwarzać wszystkie Twoje dane osobowe, we wszystkich celach, do jakich je zbieraliśmy. Może się bowiem okazać, że o ile zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w jednym celu, możemy kontynuować ich przetwarzanie w pozostałych celach, jakie przedstawiliśmy Ci w pkt II.

 

 

XII.       Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

XIII.       Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową oraz za pomocą informacji zamieszczonej na stronie Serwisu.
 3. Zmiany w Polityce prywatności zaczynają obowiązywać w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia powiadomienia zgodnie z ust. 2.
 4. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 15.12 2020 r.